Učenje i izučavanje Kur'ana spada među najvrednije ibadete, a podučavanje Kur'anu među najplemenitiji vid bogoslužja. Koliko je podučavanje Kur'anu bilo važno Poslaniku s.a.v.s. i četvorici pravednih halifa u njihovom misionarskom djelovanju pokazuje činjenica da su često slali deputacije sastavljene od hafiza Kur'ana u okolna mjesta i sela sa zadatkom podučavanja Kur'anu i osnovnim islamskim propisima, da su svi konvertiti u islam prvo morali naučiti pravilno učiti Kur'an, kao i to da su među prvim institucijama koje su nastajale na prostorima osvojenih i novosagrađenih gradova bile svojevrsne škole Kur'ana.

U Bosni i Hercegovini se, također, od prvih dana islama njegovala nauka o pravilnom učenju Kur'ana. Dokaz tome su mnoge obrazovne ustanove koje su bile specijalizirane za izučavanje tedžvida i kiraeta, te veliki broj vještih učača i hafiza Kur'ana, među kojima je bilo i onih koji su znali 7 ili 10 mutevatir kiraeta (kurra hafizi). Tome svjedoče, također, i naučni radovi iz ove oblasti, napisani ili prepisani rukom naših alima.

Među gradovima koji su na tom polju dali najveći doprinos bio je Mostar, koji je, ne tako davno, bio poznat širom Bosne i Hercegovine upravo po svojim brojnim hafizima. Prema nama dostupnim izvorima, Mostar je u posljednjih 150 godina dao, poslije Sarajeva, najviše hafiza Kur'ana, a mostarska regija je po ukupnom broju hafiza bila na trećem mjestu. Međutim, dolaskom, prvo, austrougarske, pa onda komunističke vlasti, Mostar je izgubio sve svoje odgojno-obrazovne ustanove i veći dio svojih džamija. Ustvari, Mostar je bio doveden u situaciju da nije imao nijednog hafiza Kur'ana.

S namjerom da povrate Mostaru i njegovoj regiji reputaciju koju su nekada uživali, institucije Islamske zajednice u gradu Mostaru pokrenule su projekt pod nazivom „Centar za učenje Kur'ana“.


Vizija Centra za učenje Kur'ana je da postane referentno ime iz oblasti tedžvida i kiraetā Kur'ana, da kroz svoje edukativne aktivnosti poveća kur'ansku pismenost i broj hafiza Kur'ana među muslimanima sa prostora hercegovačke regije, te da time vrati, prije svega, gradu Mostaru, ali i čitavoj hercegovačkoj regiji reputaciju koju su nekada uživali kao rasadnici uleme i hafiza.

Misija Centra za učenje Kur'ana je da educira muslimane o važnosti i značaju učenja Kur'ana općenito, a pravilnog učenja Kur'ana posebno, te da kod svojih polaznika, a posebno kod mladih, putem Kur'ana razvija čvršću povezanost s vjerom.

Glavne ciljeve Centra za učenje Kur'ana možemo sublimirati kroz sljedeće tačke:

  • izgradnjom novog objekta pružiti muslimanima sa prostora mostarske regije, ali i drugih mjesta, adekvatan prostor i uslove za učenje i izučavanje Kur'ani-kerima;
  • otvaranjem odjeljenja na prostorima drugih medžlisa Mostarskog muftijstva postati regionalni Centar
  • kroz detaljno razrađen plan i program rada razvijati i usavršavati vještine pravilnog učenja Kur'ana kod svih polaznika, s posebnim akcentom na učenike osnovnih i srednjih škola i studente, te pružiti priliku nadarenim polaznicima za kvalitetno i sistematsko učenje Kur'ana napamet;
  • putem hifza Kur'ana oživjeti instituciju idžazetname;
  • pružiti mogućnost mladima za druženje kroz realizaciju raznovrsnih programa i aktivnosti;
  • obogatiti pisanu baštinu na bosanskome jeziku iz oblasti tedžvida, kiraetā i ortografije Kur'ana kroz publikaciju stručnih radova i djela.

Aktivnosti Centra mogu se podvesti pod sljedećih 10 oblasti:
1.  Podučavanje arapskom pismu (sufara)
2.  Tedžvid za početnike
3.  Tedžvid za napredne
4.  Izučavanje Džezerijje
5.  Učenje Kur'ana napamet (hifz)
6.  Izučavanje kiraetā
7.  Predavanja iz Tefsira
8.  Publikacija naučnih radova iz oblasti tedžvida, kiraetā i ortografije Kur'ana
9.  Seminari za stručno usavršavanje imama iz oblasti Kur'ana
10.  Javna predavanja